Διάλεξη: 1 2 3 4 5 6 7


4.3 Μέθοδοι επίλυσης γραμμικών διαφορικών εξισώσεων με γραμμικούς συντελεστές

Ορίζουμε τον διαφορικό τελεστή : D=d/dx και έχουμε:
L = anDn+ an-1Dn-1+...+ a0 = F(D)

Η διαφορική εξίσωση γράφεται F(D)y=R(x)

Για το ομογενές κομμάτι F(D)y=0, δοκιμάζουμε τη λύση  img1.gif (950 bytes)
κι έτσι καταλήγουμε στη χαρακτηριστική εξίσωση F(ρ)=0 με ρίζες ρ12,...,ρn 

(I). Αν η F(ρ)=0 έχει n διαφορετικές ρίζες

Τότε η γενική λύση της ομογενούς είναι :
img2.gif (1297 bytes)

(II). Αν υπάρχει πολλαπλή ρίζα ρ0 πολλαπλότητας r

Τότε στη ρίζα αυτή αντιστοιχούν οι λύσεις:
img3.gif (1820 bytes)

Για το μη ομογενές...

img4.gif (1264 bytes)

Εχουμε ειδική λύση:

img5.gif (1304 bytes)

με την προυπόθεση το λn να είναι διάφορο των ριζών της χαρακτηριστικής εξίσωσης.

 

(III). Συντονισμός

Εστω ότι κάποιο απο τα λn ταυτίζεται με μια ρίζα του χαρακτηριστικού πολυωνύμου πολλαπλότητας r.
Στην ειδική λύση έχουμε (θέτοντας λ=λn):

img6.gif (1226 bytes)

(IV). R(x)=πολυώνυμο

Πρέπει να γράψουμε το 1/F(D) σε μορφή σειράς:

img7.gif (1336 bytes)

 

(V). R(x)=εκθετικό επί πολυώνυμο

img8.gif (1589 bytes)

 

4.4 Μέθοδος μετασχηματισμού Laplace

Ορίζουμε:    img9.gif (1453 bytes)
Είναι γραμμικός μετασχηματισμός που μπορεί να μετατρέψει μία διαφορική εξίσωση σε μία αλγεβρική εξίσωση ως προς την άγνωστη συνάρτηση img10.gif (944 bytes).Αφού μετασχηματίσουμε μία διαφορική εξίσωση κατά Laplace,λύνουμε ως προς την άγνωστη συνάρτηση img10.gif (944 bytes) και μετά, μέσω πινάκων,κάνουμε τον αντίστροφο μετασχηματισμό Laplace και βρίσκουμε την f(t).

img11.gif (16336 bytes)