Διάλεξη: 1 2 3 4 5 6 7

2.4 Εξισώσεις Bernoulli

Η μη γραμμική εξίσωση Bernoulli
\begin{displaymath}\frac{dy}{dx}=a(x)+b(x)y^ν\end{displaymath}
όπου ν αυθαίρετο, μετατρέπεται σε απλή γραμμική εξίσωση μέσω του μη γραμμικού μετασχηματισμού y=uμ .
Η κατάλλλη επιλογή του εκθέτη μ βρίσκεται μετά απο αντικατάσταση στην εξίσωση. Τελικά y=u1/1-ν .

2.5 Εξίσωση Ricatti

Η γενική λύση της μη γραμμικής εξίσωσης Ricatti:
\begin{displaymath}\frac{dy}{dx}=a(x)y^2+b(x)y+c(x)\end{displaymath}
βρίσκεται μέσω του μετασχηματισμού:  y=Y+y0
όπου y0 είναι μια μερική λύση της εξίσωσης Ricatti.
Ο μετασχηματισμός αυτός μετατρέπει την εξίσωση Ricatti σε μια εξίσωση τύπου
Bernoulli για το Υ:
\begin{displaymath}\frac{dy}{dx}=aY^2+(c+2ay_0)Y\end{displaymath}

O λογαριθμικός μετασχηματισμός:
\begin{displaymath}y=-\frac{1}{a}\frac{u'}{u}\end{displaymath}
μετατρέπει την πρωτοβάθμια εξίσωση Ricatti σε γραμμική εξίσωση δεύτερης τάξης της μορφής:
\begin{displaymath}u''-(\frac{a'}{a}+b)u'+cau=0\end{displaymath}