Διάλεξη: 1 2 3 4 5 6 7

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

1.
Μία διαφορική εξίσωση (Δ.Ε.) είναι μία εξίσωση που περιέχει παραγώγους και της οποίας ο άγνωστος (άγνωστοι) είναι συναρτήσεις.
2.
Μία συνήθης Δ.Ε. (Σ.Δ.Ε.) περιέχει μόνο συνήθεις παραγώγους.
3.
Μία μερική Δ.E (M.Δ.E) περιέχει μερικές παραγώγους.
4.
Τάξη της Δ.Ε. είναι η τάξη της της ανώτερης παραγώγου της εξίσωσης.
5.
Στις γραμμικές Δ.Ε. η άγνωστη συνάρτηση και οι παράγωγοί της εμφανίζονται γραμμικά.
6.
Στις μη γραμμικές Δ.Ε. η άγνωστη συνάρτηση ή και οι άγνωστοί της,εμφανίζονται μη γραμμικά.
7.
Στις ομογενείς Δ.Ε. δεν υπάρχει όρος που να περιέχεί την άγνωστη συνάρτηση ή τις παραγώγους της.
8.
Στις μη ομογενείς Δ.Ε. εμφανίζεται όρος που εξαρτάται μόνο απο την ανεξάρτητη μεταβλητή.
9.
Στις γραμμικές και ομογενείς Δ.Ε. ισχύει η αρχή της επαλληλίας ή υπέρθεσης,δηλαδή ο γραμμικός συνδυασμός λύσεων είναι επίσης λύση της Δ.Ε.
10.
Λύση Δ.Ε. ονομάζεται μια οποιαδήποτε συνάρτηση η οποία επαληθεύει την Δ.Ε.
11.
Η γενική λύση περιέχει τόσες αυθαίρετες σταθερές,όση είναι και η τάξη της Δ.Ε.
12.
Μερική λύση είναι μια οποιαδήποτε λύση
13.
Ιδιάζουσα λύση δεν περιλαμβάνεται στη γενική λύση της Δ.Ε.
14.
Στις γραμμικές Δ.Ε. η γενική λύση δίνεται απο τη λύση της αντίστοιχης ομογενους συν μία οποιαδήποτε μερική λύση της πλήρους εξίσωσης.
 

2. ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ

2.1 Γραμμική Δ.Ε.

Η γενική μορφή είναι : \begin{displaymath}\frac{dx}{dy}+P(x)y=Q(x)\end{displaymath}
Λύνεται με τον ολοκληρωτικό παράγοντα μ=μ(x)
\begin{displaymath}\mu y'+\mu Py=\mu Q \ \ (1) \end{displaymath}
Το αριστερό μέλος της (1) γίνεται τέλειο διαφορικό αν: $e^{\int^{x} P(x')dx'}$

Λύση:
\begin{displaymath}y(x)=e^{\scriptscriptstyle -\int^{x}\!\! P(x')dx'}
\int^{x}\!\! e^{\scriptscriptstyle \int^{x'}\!\! P(x'')dx''} Q(x')dx'\end{displaymath}


2.2 Διαχωρίσιμες Δ.Ε.

\begin{displaymath}\frac{dx}{dy}=A(x)B(y)\end{displaymath}

Λύση:
\begin{displaymath}\int^{y}\!\!\frac{dy'}{B(y')}=\int^{x}\!\!\frac{A(x')}{dx'}\end{displaymath}

2.3 Ομογενείς Δ.Ε.

Μία συνάρτηση ονομάζεται ομογενής όταν ισχύει:
\begin{displaymath}F(\lambda x,\lambda y)={\lambda}^d F(x,y)\end{displaymath}, όπου λ αυθαίρετη ποσότητα

Ο εκθέτης d λέγεται βαθμός ομοιογένειας της F.
\begin{displaymath}\frac{dx}{dy}=f(\frac{y}{x})\end{displaymath}
Η συνάρτηση f είναι ομογενής.Η αντικατάσταση img9.gif (961 bytes) μετατρέπει την
παράγωγο img10.gif (1017 bytes)και η Δ.Ε. γίνεται διαχωρίσιμη:
\begin{displaymath}u'=\frac{1}{x}(f(u)-u)\end{displaymath}