Διάλεξη: 1 2 3 4 5 6 7

4. ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΝΙΟΣΤΗΣ ΤΑΞΗΣ

4.1 Βασικές έννοιες

1. Η γενική γραμμική διαφορική εξίσωση νιοστής τάξης
img1.gif (2577 bytes)
μπορεί να γραφτεί συμβολικά σαν Ly=R
αν ορίσουμε τον γραμμικό διαφορικό τελεστή L:
img2.gif (1644 bytes)

Για την ομογενή  Ly=0   ο γραμμικός συνδυασμός λύσεων είναι επίσης λύση.


2. Γραμμική ανεξαρτησία

Οι συναρτήσεις y1,y2,...yn   ονομάζονται γραμμικά ανεξάρτητες αν καμμία απο αυτές δεν μπορεί να γραφεί ως γραμμικός συνδυασμός των υπολοίπων.Διαφορετικά ονομάζονται γραμμικά εξαρτημένες.
Αν ο μοναδικός τρόπος να ισχύει: c1y1+c2y2+.....+cnyn=0, με c1,c2,...cn  αυθαίρετες σταθερές, είναι ,  c1=c2=....=cn=0, τότε οι συναρτήσεις y1,y2,...yn   είναι γραμμικά ανεξάρτητες.3. Η Βρονσκιανή των συναρτήσεων y1,y2,...yn   ορίζεται σαν:

img3.gif (3878 bytes)

4. Συνθήκη γραμμικής ανεξαρτησίας των y1,y2,...yn

\begin{displaymath}W(x) \neq 0 \end{displaymath}

 

5. Για την ομογενή γραμμική Δ.Ε. δεύτερης τάξης:

img5.gif (1199 bytes)

ισχύει:  img6.gif (1125 bytes)

4.2 Γραμμική διαφορική εξίσωση δεύτερης τάξης

img7.gif (1199 bytes)

Βρονσκιανή : W=y1y2' -y1'y2

img8.gif (1125 bytes)

(I). Ομογενής

Υποθέτουμε ότι y1 είναι λύση της ομογενούς.
Κάνουμε τον μετασχηματισμό:y=y1Y,οπότε ισχύει:

img9.gif (1506 bytes)

Αντικαθιστούμε:

img10.gif (5547 bytes)

Τελικά,μια και y=y1Y,η δεύτερη λύση δίνεται από: img11.gif (1206 bytes)      ΔΕΥΤΕΡΗ ΛΥΣΗ ΟΜΟΓΕΝΟΥΣ


(II). Μη ομογενής

Αν y1 είναι πάλι λύση της ομογενούς και κάνουμε το μετασχηματισμό y=y1Y παίρνουμε όπως και πριν:
img12.gif (1252 bytes)    ή αλλιώς      img13.gif (1370 bytes)
Η λύση ως προς Υ' δίνεται (σελ.41):

img14.gif (3184 bytes)

Για το Y(x) έχουμε:

img15.gif (2965 bytes)
img16.gif (1492 bytes)

Τελικά,μια και y=y1Y

img17.gif (1515 bytes)       ΕΙΔΙΚΗ ΛΥΣΗ ΜΗ ΟΜΟΓΕΝΟΥΣ