Διάλεξη: 1 2 3 4 5 6 7

2.6 Ακριβείς Διαφορικές Εξισώσεις (Exact Differential Equations)

Η Διαφορική Εξίσωση:   img00001.gif (1252 bytes)
μπορεί να γραφεί σαν ολικό διαφορικό αν ισχύει:   img00002.gif (1121 bytes)

Αν όμως δεν ισχύει αυτή η σχέση,τότε μπορεί να αναζητηθεί ολοκληρωτικός παράγοντας μ=μ(x,y),τέτοιος ώστε μPdx+μQdy=0.
Ο ολοκληρωτικός παράγοντας μ βρίσκεται απο τη σχέση:   img00003.gif (1275 bytes)
η οποία στη γενική περίπτωση μ=μ(x,y),είναι μια εξίσωση με μερικές παραγώγους  img00004.gif (1617 bytes)

Η εξίσωση αυτή απλοποιείται αν θεωρήσουμε το μ σαν συνάρτηση του x ή του y μόνο.

Γεωμετρική ερμηνεία


Η Διαφορική Εξίσωση  Pdx+Qdy=0  είναι ισοδύναμη με το πρόβλημα εύρεσης των ορθογωνίων τροχιών g(x,y) της δοσμένης οικογένειας καμπυλών f(x,y).

Υπενθυμίζουμε ότι:

α) img00005.gif (3159 bytes)


β) img00006.gif (4735 bytes)

γ) img00007.gif (4608 bytes)

Η συνθήκη εύρεσης της g(x,y) δίνεται απο τη συνθήκη καθετότητας ανάμεσα στο διάνυσμα (fy',fx) και το διάνυσμα dr της g(x,y),δηλαδή το εσωτερικό τους γινόμενο να είναι μηδέν:

(dx,dy)(fy'-fx)=0
img00008.gif (1085 bytes)

Η λύση αυτής της Δ.Ε. μας δίνει τα σημεία (x,y) που συνιστούν την οικογένεια καμπυλών g(x,y) η οποία είναι κάθετη στη δοσμένη οικογένεια καμπυλών f(x,y).

2.7 Επίλυση Δ.Ε. πρώτης τάξης με τη μέθοδο μεταβολής σταθερών

img00009.gif (1139 bytes)

(α)  Εστω y0(x) η λύση της ομογενούς Δ.Ε.Δηλαδή της  img00010.gif (1068 bytes)

(β)  Θεωρούμε τη λύση: y=A(x)y0(x), όπου A(x) άγνωστη συνάρτηση.
       Αντικαθιστούμε στην πλήρη εξίσωση,οπότε:

        img00011.gif (1662 bytes)

      Γενική λύση:
      img00012.gif (1277 bytes)